Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  แนะนำกิจกรรมเด่น
   นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  ระวังฟืนระวังไฟ
   พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  คลีนิคภาษา
  โครงสร้างทางภาษา
  วัฒนธรรมสากล
  กิจกรรมเกมส์
  กิจกรรมเพลง
  บทบาทสมมุติ
  ภาษาในชั้นเรียน
  เรื่องราวรอบรู้
  วิจัยในชั้นเรียน
  เคล็ดลับครูมืออาชีพ
  สัทศาสตร์เบื้องต้น
  หลักสูตรแกนกลาง
  คลังข้อสอบ
  ทฤษฏีการเรียนรู้
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  หน้าต่างนักเดินทาง
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
ดูผลโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
5162116  

ทรัพยากรคลับ
    

 
                              นส.ภัสรา อุดาการ
ประสานงานศูนย์
 
 

ขับเคลื่อนเว็บ :
ภัสรา
อุดาการ pasra_u@hotmail.com

คบ., กศม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูดีเด่นสาขาภาษาอังกฤษสปช. 2539
ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สาขาภาษาอังกฤษ 2545
ครูรางวัลเกียรติยศ(Teacher Awards)สาขาภาษาอังกฤษ 2548
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 2550
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ดีเด่น สพท.อต.2 2553
ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัด   2553
 
ผลงานดีเด่นการพัฒนาผู้เรียน
 
-ดญ.นฤมล รัตนอาจ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 (ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่ง)
ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านระดับมัธยมต้นขยายโอกาสระดับจังหวัด ปีกศ. 2545
 
-ดญ.เชษฏ์ฐิดา จันทร์กล้า  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 2
ชนะเลิศการพูดในที่ชุมชน (Speech contest) สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 ปีกศ. 2548
 
-ดญ.เชษฏ์ฐิดา จันทร์กล้า  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดในที่ชุมชน (Speech contest)
สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 ปีกศ. 2549
 
-ดญ.ปรียาภรณ์ ทาเสนาะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 2
ชนะเลิศการพูดในที่ชุมชน (Speech contest) สพท.อุตรดิตถ์เขต 2  ปีกศ. 2550
 
-ดญ.กมลรัตน์ อินแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 2
ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Spelling Bees ปีกศ. 2551
สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาครับรางวัลยอดเยี่ยม
 
-ดญ.กมลรัตน์ อินแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ช่วงชั้นที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดในที่ชุมชน (Speech contest)
 สพท.อุตรดิตถ์เขต 2  ปีการศึกษา  2552
 
-ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Spelling Bees ปีกศ.2552 สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคด้วยคะแนนยอดเยี่ยมถึง 100%
 
-ดญ.สิริภัทร์ มีอินทร์ถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ช่วงชั้นที่ 2
ชนะเลิศ การพูดในที่ชุมชน เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค ปีการศึกษา 2553
 
                    ผลงานดีเด่นงานส่งเสริมผู้เรียน
 
-ดญ.ฑาริกา รักษ์พงษ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 1
ชนะเลิศอันดับการพูดในที่ชุมชน (Speech contest)
สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 ปีกศ. 2549
 
-ดญ.ฑาริกา รักษ์พงษ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดในที่ชุมชน (Speech contest)
สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 ปีกศ. 2549
 
-ดญ.วาสนา อินทรสุนทร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ช่วงชั้นที่ 1
ชนะเลิศ การพูดในที่ชุมชน (Speech contest)
สพท.อุตรดิตถ์เขต 2 ปีกศ. 2551
 
-ดญ.สิริภัทร์ มีอินทร์ถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ช่วงชั้นที่ 1
ชนะเลิศ การพูดในที่ชุมชน เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ปีการศึกษา 2552
 
-ดญ.สิริภัทร์ มีอินทร์ถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ช่วงชั้นที่ 1
ชนะเลิศ การพูดในที่ชุมชน เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค ปีการศึกษา 2552
 
-ดญ.สิริภัทร์ มีอินทร์ถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ช่วงชั้นที่ 2
รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัดเป็นตัวแทนประเมินระดับภูมิภาค 2553
 
การพัฒนาวิชาชีพ
 
16  มกราคม 2548
ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
29 มกราคม 2548
พัฒนาการเรียนการสอนได้รับโล่เกียรติยศเป็นบุคลากรต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศสาขาภาษาต่างประเทศ (Teacher Awards)
 
18 กันยายน 2548
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
24-25 กันยายน 2548
อบรมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
 
17-18 ธันวาคม 2548
ศึกษาดูงานมหกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร “Expo for Communicative English Language Learning”
At the impact Muang Thong Thani,Nontaburi
 
30 ธันวาคม 2548
เป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับต้น ห้องแคทลียา โรงแรมฟรายเดย์
 
16 มกราคม  2549
เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมคัดสรรครูดีในดวงใจ
ได้รองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่
 
25-27 กรกฎาคม 2550
ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
 
30-31 กรกฎาคม 2550
ดำเนินการอบรมพัฒนาตัวเองหลักสูตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับต้น ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา
 
9 สิงหาคม 2550
ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนภาคเหนือที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 
21-24 สิงหาคม 2550
อบรมพัฒนาศักยภาพ ICT ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ( ICT )หลักสูตรการสร้างและบริหารงานเว็บไซต์
 
8-10 กุมภาพันธ์ 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
9 มีนาคม 2551
ดำเนินการอบรมพัฒนาตัวเองหลักสูตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับต้น
 
8 มิถุนายน 2551
อบรมเชิงปฎิบัติการนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง
 
21-28  มิถุนายน 2551
จัดพัฒนาคุณครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TKT
 
21 มิถุนายน 2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 
3-5 กันยายน 2551
ดำเนินการอบรมพัฒนาตัวเองหลักสูตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับต้น ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา
 
26 มิถุนายน 2551
จัดกิจกรรมวิชาการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเขตอำเภอท่าปลา ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
 
25 มิถุนายน 2551
รับการนิเทศประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนจากคณะติดตามผลจากเขตตรวจราชการเขต 2 ได้รับการยอมรับว่า “ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นระบบ และมีคุณภาพ ใช้สื่อ ICT ได้อย่างมีคุณภาพ”

3 กรกฎาคม 2551
ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย และส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ทุกรายการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Speech Contest และส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
1 สิงหาคม 2551
ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
9-10 สิงหาคม 2551
การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
 
3-5 กันยายน 2551
รับผิดชอบโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษของเทศบาลตำบล
 
6-7 กันยายน 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ณ โรงแรมสีหราช
 
27-28 มกราคม 2552
รับผิดชอบโครงการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
5-6  กุมภาพันธ์ 2552
รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
13-14 กันยายน 2551
ร่วมโครงการชุมนุมสัมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค The 1st ELI, OBEC Regional Conference 2008 ELT in Thailand : Insights and Ideas on English Improvement ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
 
7-9 ธันวาคม  2551
ร่วมเป็นคณะกรรมการและนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bees รับรางวัลยอดเยี่ยม "งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ \"อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม\" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และโรงเรียนลำปางกัลยาณี
 
19-23 มีนาคม 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
 
10-12 มิถุนายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการต่อยอดทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงาน (Presentation Skills) ที่โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณูโลก
 
14-15 มิถุนายน 2552
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้ประสานงาน ERIC NETWORK ที่โรงเรียน
 
20-21มิถุนายน 2552
ร่วมโครงการชุมนุมสัมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคThe 2nd ELI, OBEC Regional Conference 2009 ELT in Thailand : Insights and Ideas on English Improvement ที่โรงแรมพิมาน จังหวัดนครวรรค์
 
23 มิถุนายน 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
1 กรกฎาคม 2552
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยม การแข่งขันSpelling Bee กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
13-14 กรกฎาคม 2552
อบรมเพื่อการพัฒนาตนเองหลักสูตร TKT Module 2
 
28 สิงหาคม 2552
ร่วมทีมวิจัยติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
 
17-19 กันยายน 2552
อบรมเชิงปฎิบัติการสร้าง Animation ด้วย Macromedia Flash
 
12-22 ตุลาคม 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มหลักสูตร Teaching by Design
 
15 -17 ธันวาคม 2552
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแข่งขันSpelling Bee งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552 จังหวัดนครสวรรค์
 
6 มกราคม 2552
รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน สาระวิชาภาษาต่างประเทศ และผ่านการประเมิน
 
15 มกราคม 2553
ประชุมวางแผนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
18-20 เมษายน 2553
นำเสนอผลงานการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 "สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล" ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
21-22 เมษายน 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Teaching Listening and speaking สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
28-29 เมษายน 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Teacher Kid สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา
 
6-7 พฤษภาคม 2553
เข้าร่วมประชุมโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีชั้นนำต้นแบบ รุ่น 1 ,2 และ 3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 
24-25 พฤษภาคม 2553
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Teaching Listening and speaking สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
4 มิถุนายน 2553
เป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Teacher Kid สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา
 
3-6 มิถุนายน 2553
อบรมครูผู้สอน ICT เพื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการใช้ไอซีทียกระดับการเรียนการสอน จัดทำเว็บไซต์ http://kroopad.ning.com 
 
29 มิถุนายน 2553 
 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ทั้งสามรุ่นเข้าศึกษาดูงาน

20 กรกฎาคม 2553 
สถาบันภาษาอังกฤษเยี่ยม Thapla ERIC Network ดร.ยุวดี อยู่สบาย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษา
 
23 กรกฎาคม 2553
ผู้บริหารโรงเรียน จาก สพท.พิษณุโลกเขต 2 ดูงาน Best Practice  
 
17 สิงหาคม 2553 
 คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพท.เลย เขต 2 เยี่ยม Thapla ERIC Network 
 
30-31 สิงหาคม 2553
อบรมสื่อICT เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft  Multipoint (Mouse Mischief) และ E-Book 
 
 
 
26-28  สิงหาคม 2553
เป็นตัวแทนครูผู้สอนจากสพท.อต.2 เข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
 
30 สิงหาคม 2553 - 10 กันยายน 2553
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 คน เข้าฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ

 
3 กันยายน 2553
ผู้บริหาร คณะครูและกรรมการศึกษาจากโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาดูงาน
 
 
10 - 11 กันยายน 2553
อบรมการแทรกทักษะการคิดในการเรียนการสอน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด 
 
 
27 กันยายน 2553
คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเตรียมรับการประเมิณ สมศ. ศึกษาดูงาน
 
 
29 กันยายน 2553
ต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอนุบาลวังขวัญ(ฟากท่า) 
 
 
30 กันยายน 2553  
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมจำนวน 40 คน โดยผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ เกียรติมงคล 
 
 
4-5 ตุลาคม 2553
คณะทำงานโรงเรียนแกนนำหลักสูตรขยายผลการนำทักษะการคิดสู่หน่วยการเรียนรู้ 
 

 
6 ตุลาคม 2553 
ทีมวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 รอบสองเข้าชารจ์ติดตามผลและหาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียน

 
 7 ตุลาคม 2553
 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิตร) ศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 
 

 
11 มกราคม 2554  
 เป็นคณะทำงานรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะกรรมการฯ ออกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553
 
 
19 มกราคม 2554 
ต้อนรับทีมวิจัยโรงเรียนในฝัน โดย ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล ดร.บุญธรรม พิมผากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 และ ดร.พรสวัลดิ์ ศิรศาตนันท์ เลขานุการปลัดกระทรวง...
 
24-28 มกราคม 2554
จัดค่ายวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 


 
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved