Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12230138  

พันธกิจขยายผล

แนวการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย ( Communicative Approach )


     ในระยะ 10 ปีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาได้เปลี่ยนไปเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลที่ตนติดต่อด้วย บทเรียนมิได้ยึดถือเนื้อหาทางไวยากรณ์เป็นหลักดังแต่ก่อน แต่ยึดจุดประสงค์ในการพูดเพื่อสื่อความหมายเป็นหลัก

     ด้วยเป้าหมายในการสอนมุ่งให้นักเรียนใช้ภาษาได้จริง ผู้เขียนบทเรียนจึงเน้นเนื้อหาที่จะใช้ในการสื่อสารมากกว่าที่จะเน้นการยึดเสียงและรูปแบบประโยคการเรียนการสอนยึดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาโต้ตอบกันไปมาเป็นการฝึกใช้ภาษาให้คล่องแคล่วแบบฝึกหัดอีกประเภทหนึ่งจะเป็นการฝึกเกี่ยวกับมารยาทในการพูด และการเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนที่ถูกต้องตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น ไม่พูดสุภาพจนเกินไปกลายเป็นประชดประชันหรือพูดห้วนจนกลายเป็นหยาบกระด้าง ในการฝึกภาษาผู้เรียนจะต้องหัดแสดงท่าทางประกอบเพื่อทำให้การใช้ภาษานั้นดูเป็นธรรมชาติและให้ความหมายชัดเจนขึ้น ดังนั้นคำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียงจึงบรรจุอยู่ในบทสนทนาเท่าที่นักเรียนจำเป็นจะต้องใช้

     แนวการสอนแบบนี้อิงหลักการของ function notional syllabus ซึ่งเป็นประมวลเนื้อหาทางภาษาที่ผู้เรียนควรจะรู้ในการสื่อความหมาย ประมวลเนื้อหานี้เป็นผลงานของ Council of Europe และเผยแพร่โดย D.A. Wilkins ในหนังสือชื่อ Notional syllabus พิมพ์ใน ค . ศ . 1676

     เพื่อให้เข้าใจแนวการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย จะขออธิบายเรื่องของ function – notional syllabus โดยสังเขป

     โดยทฤษฎีนั้น function – notional syllabus เป็นประมวลเนื้อหาทางภาษาที่ยึดหน้าที่ของภาษาและจุดประสงค์ที่ผู้ใช้ภาษาต้องการจะแสดงออกแต่ละครั้ง การประมวลเนื้อหานี้อาศัยหลักทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา และภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


หน้าที่ :: 48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved