Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12380730  

อังกฤษท่องเที่ยว

 
The Drama of Thailand

 


A mural painting at the Temple of the Emerald Buddha has the epic Ramakian as its theme

 

  In the purely classical form, Thai drama and dance are indivisible.
  The Khon marked drama is derived from Indian temple rituals and dancing and draws its story line from the Ramakian, the Thai version of the Indian epic Ramayana. During the Ayutthaya period, the khon was acted by accomplished male court retainers playing both male and female roles because until the 19th century the movements were throught too strenuous for women to perform. By the mid 1800's both men and women were appearing on stage together.
  Khon performances are characterized by vigorous, highly-formalized action. Acting and dancing are inseparable, each step having a definite meaning which is emphasized by precisely defined music to suggest walking, marching, laughing, etc. Because some actors and actresses are masked and cannot speak, narrative verse are usually recited and sung by a chorus that sits with the accompanying woodwind, going, and drum ensemble. The leading male and female performers do not wear masks and on some occasions they my speak.
  The ornate papier mache masks, decorated with gold, lacquer, and paste jewels, are works of art and perfectly potray the protagonists's personolities. Costumes are made of rich brocades adorned with sparkling costume jewelry and closely resemble the apparel of royalty and celestial beings in classical Thai mural paintings. Major characters are readily identifiable by the predominant colors of their costmes. Phra Ram, the hero, wears deep green, while his brother, Phra Lk, wears gold and the monkey-gold Hanuman wears white.
  Khon productions were originally so long-more than 20 hours-that performances were staged on two consecutive days. Indeed, a performance of the entire Ramakian (with 311 characters) would take more than one month (750 hours plus) of continuous performance. King Rama II's shorter version of the epic is used for dramatic purposes and contemporary adaptations of certain episodes are as short as three hours.
  Lakhon dance drama is less formal and actors, with the exceptions of monkeys, ogres, and other non-human, non-celestail beings, do not wear marks. Lakhon plots are drawn mainly from Ramakian, the Jatakas, and folk stories. Khon and lakhon costumes are identical, but lakhon dance movements are more graceful, sensual, and fluid, the upper torso and hands being particularly expressive with conventionalized movements portraying specific emotions.
  Lakhon is subdivided into numerous variations, the major three being lakhon chatri, lakhon nok, and lakhon nai. Simplest of all in from and presentation, lakhon chatri is often seen at popular shrines, such at Bangkok's Lak Muang (City Pillar) where dancers are hired by supplicants whose wishes have been granted to perform for the shrine deity.
  Lakhon Nai drama was originally presented only by court ladies in the palace. It was graceful, romantic, and highly stylized, Lakhon nok plays, on the other hand, were performed outside the palace and acted only by men. Filled with lively music, off-color humor, and rapid, animated movemens, lakhon nok was the ancestor of the enormously popular li-ke folk theater which is still a feature of many provincial festivals.

   Likay dress, the dancers wear colorful blouses accessories and white socks

  Li-ke, a burlesque of lakhon containing elements of pantomime, comic folk opera, and social satire, is generally performed against a simply painted backdrop during temple fairs. Its court-derived stories are embellished with local references and anecdotes, and spontaneous dialogue is freighted with outrageous puns and double entendres.
  Two neglected dramatic forms are nang yai shadow play and hun marionettes, both regular forms of intertainment in Ayutthaya. In nang yai, intricately fashioned cowhide figures, some two meters tall, are held against a brilliant backlit white screen. Bearers of the figures dance their parts, the movements of which were later to provide the pattern for Khon and Lakhon.
  The Nang Talung, a more popular shadow play found mainly in the south of Thailand, closely resembles the Indonesian wayang. Beautifully fashioned nang talung figures are smaller than their nang yai counterparts and are often constructed to have one moveable part-an arm, a leg, or a chin. Conealed from audiences, the manipulators are skilled singers and comedians whose repartee keeps the action bubbling.
  Hun marionettes, seldom seen today, are superbly crafted figures which differ from European marionettes in that they are manipulated from concealed threads pulled from below rather than above. A more popular version is hun krabok (literally "cylindrical model") which are similar to Punch and Judy style hand puppets.

 หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved